ЗАСТРАХОВКА „КИБЕР СМАРТ

Покриват загуби от:

 • пробив в информационната сигурност на компанията, вследствие на кибератака;
 • принудително прекъсване на бизнес  на компанията, вследствие на кибератака;
 • последващи финансови загуби;
 • увреждане на репутация и пропуснати ползи от нея;
 • вреди, причинени на трети лица, вследствие на пробив в информационната сигурност на компанията;
 • много други рискове, които допълват обширното застрахователно покритие за Вашата компания.

Важни предимства:

 • При сключване на застрахователна полица обикновено не се прилагат подлимити и обезщетението се изплаща до изчерпване на лимита на отговорност за едно събитие и в агрегат;
 • Застрахователното покритие е обширно и покрива загуби от много рискове, които биха предизвикали извънредни разходи за компанията ;
 • Териториалното покритие на застраховката е за целия свят.

Застрахователно покритие на застраховка “КИБЕР СМАРТ”

„Кибер Смарт” е застраховка, разработена за компании извън IT индустрията

Застрахователното покритие включва:

 • Пробив в информационната сигурностна застрахования
  Покриват се необходими и целесъобразни разходи, направени след пробив в информационната сигурност с цел да бъдат възстановени:
  • правилното функциониране на информационната система;
  • информация, съхранявана на информационната система;
  • всякаква друга информация, включително лични документи;
 • Регулаторни глоби и санкции
 • Увреждане на репутацията на застрахования
 • Разходи за ограничаване на вреди
 • Прекъсване на бизнес
  Пряко причинено от неправомерен достъп, заразяване с компютърен вирус, кибер атака от вида отказ на услуга (DoS) или операционна грешка или произтичащо от кибер кражба или кибер изнудване
 • Киберизнудване
 • Киберкражба чрез неоторизиран достъп до информация
  • Кражба или фалшифициране на пари или ценни книжа;
  • Кражба или загуба на стоки на застрахования във връзка със снабдяване или доставяне на стоки;
 • Нарушаване на сигурността на картовите разплащания
 • Отговорност за медийни публикации
 • Покрива се отговорността на застрахования за:
  • Клевета, насочена към физическо лице или търговско дружество;
  • Публикуване на невярна, негативна информация за продукт;
  • Непреднамерено нарушаване на авторски права;
  • Неправомерно използване на дълбоки връзки или фреймове, произтичащи от медийни публикации на застрахования;
 • Отговорност към трети лица, в случай на пробив на информационната сигурност на застрахования
 • Разходи за уведомление на трети лица
  Покриват се необходими разходи на застрахования за уведомяване на трети лица след разкриване на лична информация за тях
 • Нарушаване на лично пространство и загуба на документи
 • Нарушаване на конфиденциалност

„Кибер Смарт“ изключения:

Не се предоставя покритие за загуба или щета, произтичаща изцяло или частично от:

 • Телесно увреждане на застрахования;
 • Неспазване на изискванията във връзка със сигурността и личното пространство на непълнолетни лица и техните лични данни;
 • Нелегални, криминални или злонамерени действия на застрахования;
 • Несъстоятелност на застрахования или негова дъщерна компания;
 • Ядрени рискове и/или радиоактивно замърсяване;
 • Всяка отговорност в резултат на замърсяване на околната среда;
 • Нарушаване на антимонополно законодателство от застрахования;
 • Търговска дейност, която е обект на икономически или търговски санкции, забрана или ограничения;
Изпрати на приятел