Rapid7

Основно предизвикателство на екипите, отговорни за комплексни ИТ инфраструктури, е следенето за новооткрити уязвимости, ъпдейти и hotfix-ове и съответно предприемането на своевременни мерки за намаляването на риска произтичащ от работата с текущите версии на софтуер и фърмуер. Необходим е регулярен анализ на устройствата в организацията за уязвимости и нови версии.

За да имаме видимост над мрежовите устройства и индикация за възникнал инцидент при тях, имаме нужда от SIEM.

В случая платформата на Rapid7 за Управление на събитията и информационна сигурност (SIEM), тя свързва събитията, докладвани от цялото оборудване за сигурност в мрежата, което позволява да се проследяват, анализират и откриват по-рядко срещаните събития в мрежите.

InsightIDR на Rapid7 е вашият инструмент за откриване и реагиране на инциденти свързани с вашата сигурност, наблюдение и видимост на всички устройства в мрежата. InsightIDR идентифицира неоторизиран достъп от външни и вътрешни заплахи, и ограничава подозрителна активност, така че да не се налага да анализирате ръчно хиляди потоци с информация.

Предимства на платформата на Rapid7 InsightIDR са:

 • Облачна платформа разполагаща с лесен и интуитивен Web мениджмънт.
 • Eфективен алгоритъм за корелация на инцидентите в мрежата.
 • Консолидира информация за събития от много източници.
 • Скалируемост и гъвкавост на решението в облачна среда.
 • Гъвкав, съобразен и адаптивен SIEM, с който да стартирате и да работите по-бързо от всякога, като същевременно непрекъснато повишавате възможностите си, докато растете в платформата.
 • Цялостно решение за управление на ефективността и наличността.
 • Бързо пресявате данните, за да идентифицирате и реагирате на реални заплахи чрез machine learning, advanced analysis и out-of-the box detections.
Rapid7 InsightIDR бе оценен от Gartner като лидер в SIEM сегмента
 • Лесно ценообразуване и бюджетиране – абонаментен принцип, плащане година за година;
 • Подходящо решение дори за малки и средни клиенти;
 • Проста и лесна за представяне архитектура на решениет;
 • Богата база от материали от страна на Rapid7;
 • Онлайн обучения – sales and presales;
 • Интеграция с останалите технологии от Платформата на Rapid7;
 • Откриване на известни и неизвестни заплахи с помощта на поведенчески анализи за подобряване на точността и намаляване на времето за реакция (разследване и реакция в рамките на минути вместо дни);
 • Възможност за създаване на HoneyPots в мрежата с цел заблуда на атакуващите
 • Автоматизиране на разследването и реакцията с помощта на предварително изградени сценарии за инциденти (SOAR);
 • Централизиране на работните процеси за откриване, разследване и реагиране в един потребителски интерфейс;
 • Постигане на съответствие с чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“;
 • Ценообразуване на брой Асети
 • Няма непревидени разходи за обем на събираните логове, толерантни по отношение на нарастнали потребители през платения период
 • Лесно добавяне на нови Асети към вече изграденото решение.
Платформа за Управление на уязвимости Rapid7 InsightIVM (Vulnerability Management)

Основно предизвикателство на екипите, отговорни за комплексни ИТ инфраструктури е следенето за новооткрити уязвимости, ъпдейти и hotfix-ове и съответно предприемането на своевременни мерки за намаляването на риска произтичащ от работата с текущите версии на софтуер и фърмуер. Необходим е регулярен анализ на устройствата в организацията за уязвимости и нови версии.

 

Продуктът на Rapid7 за Управление на уязвимостите ще ви помогне да:

 • откриете всички системи в мрежата (компютри, лаптопи, сървъри, защитни стени, виртуални машини, устройства за съхранение на информация и т.н.)
 • oцените уязвимостта на всякa система в реално време – Rapid 7 Nexpose ще се опита да достъпи всяко открито устройство, да определи операционна система, приложения, акаунти, отворени портове и др.
 • приоритизирате работатат на екипите по поддръжка – Получавате оценка на риска на база различни комплексни критерии, за да фокусирате усилията на екипа над критичните задачи
 • оцените политиките си – Интегрирано сканиране на политиките подпомага да оцените системите си спрямо популярните стандарти като CIS и NIST. Генерирания доклад ви дава инструкции стъпка по стъпка какви действия да предприемете, за да подобрите съответствието си със стандартите
 • автоматизирате процеси в работата си, чрез предварително изградени сценарии

Rapid7 InsightVM осигурява видимост на уязвимостите във вашата ИТ среда – включително локална, отдалечена, облачна, контейнеризирана и виртуална инфраструктура – но също  така, дава яснота как тези уязвимости се превръщат в бизнес риск за който може би не сте наясно. Чрез решението на Rapid7 клиентите постигат автоматизиране на процеса за управление на уязвимостите в мрежата, чрез единна платформа, даваща възможност за приоритизиране и оптимизиране на работата на служителите.

 

Основното предназначение на системата е да осигурява, проверява и подпомага навременно познание за служителите, че в мрежата има пропуски в системите или устройствата. Целта е чрез решението за Управление на уязвимости да се осигури непрекъснато усъвършенстване на информационните системи и услуги, чрез предоставяне на доклади за актуални ъпдейти, ъпгрейди и актуализации за наличните системи в мрежата. Основната цел е да се приоритизира и осигурява надеждност на всички системи използвани, като навременно се отстраняват пропуски или проблеми за различните по тип устройства в мрежата.

Платформа за Управление на уязвимости – сканира, проверява и анализира IP адреси за актуални уязвимости в информационната сигурност, както мрежово оборудване и крайно клиентски машини за наличните:

 • Операционна система и актуализации относно нови версии и ъпдейти;
 • Наличните инсталирани софтуерни приложения и техните актуални версии и ъпдейти;
 • Затворени и отворени портове на устройството;
 • Работещи услуги и приложения;
 • Разрешен достъп на потребители и групи;
 • Системни функции;

Решението предоставя възможност за инвентаризация на всички външни налични устройства в мрежата, което ще допринесе за приоритизирането и управлението на активите в организацията. 

 • Предоставя инструмент за видимост и защита от комплексни атаки към мрежата и крайните потребители на организацията;  
 • Подобрява Кибер-сигурността, чрез внедряване на решения за ранно откриване на заплахи и създаване на процеси за автоматизирано отстраняване на уязвимости;
 • Допринася за цялостно повишаване нивото на информационна сигурност и нивото на съответствие с нормативните изисквания, включително:
  • Минимизиране на риска от пробиви в информационната сигурност и изтичане на корпоративни данни;
  • Намаляване на риска от санкции за несъответствие с нормативните изисквания и/или доказани пробиви в информационната сигурност;
  • Цялостно повишаване на видимостта, контрола и възможностите за управление на всички ИТ ресурси в организацията;
  • Постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 за GDPR;
  • Постигане   на   съответствие   с   Директива   (EС)   2016/1148   касаеща   мерките   за сигурност на мрежите и информационните системи;
 • Постигане на съответствие с национална „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“;
Платформа за тестване на сигурността на информационни системи (Penetration Testing)

Ще идентифицира уязвими точки в мрежата чрез които да се осигури достъп до конфиденциална информация. Решението ще даде възможност да се сканират системи с публични и частни IP адреси, което ще даде гъвкавост на агенцията.

Ще има възможност за осигуряване на одити и експлоатации на уеб приложения, по вектори на атака включващи:

 • Injection
 • Broken Authentication and Session Management
 • Sensitive Data Exposure
 • XML External Entity
 • Broken Access Control
 • Security Misconfiguration
 • Cross-Site Scripting
 • Insecure deserialization
 • Using Components With Known Vulnerabilities
 • Insufficient Logging and Monitoring

Предложеното решение ще помага да идентифицирате най-слабата точка за използване на дадена цел, за да докаже, че съществува проблем с уязвимостта или сигурността, като това няма да причинява смущения в работата на мрежата и/или устройството по време на сканирането.

Предложеното решение ще позволява на администраторите да създават и изпълняват кампании за извършване на социални инженерни атаки, включващи: злонамерен уебсайт, фишинг по имейл и кампании за експлоатация на USB. Като след това ще проследява компрометираните цели и ще представя проследяваните данни в социални доклади. Това ще подобри хигиената на работата на служителите в агенцията и драстично ще увеличи сигурността на информационните активи.

Платформа за Управление на събитията и информационна сигурност (SIEM)

SIEM решението на Rapid7 InsightIDR (Управление на събитията и информационна сигурност) свързва събитията, докладвани от цялото оборудване за сигурност в мрежата, което позволява да се проследяват, анализират и откриват по-рядко срещаните събития в мрежите.

Предимства на платформата на Rapid7 InsightIDR са:

 • Облачна платформа разполагаща с лесен и интуитивен Web мениджмънт.
 • Eфективен алгоритъм за корелация на инцидентите в мрежата.
 • Консолидира информация за събития от много източници.
 • Скалируемост и гъвкавост на решението в облачна среда.
 • Гъвкав, съобразен и адаптивен SIEM с който да стартирате и да работите по-бързо от всякога, като същевременно непрекъснато повишавате възможностите си, докато растете в платформата.
 • Цялостно решение за управление на ефективността и наличността.
 • Бързо пресявате данните, за да идентифицирате и реагирате на реални заплахи чрез machine learning, advanced analysis и out-of-the box detections.

InsightIDR на Rapid7 е вашият инструмент за откриване и реагиране на инциденти свързани с вашата сигурност, наблюдение и видимост на всички устройства в мрежата. InsightIDR идентифицира неоторизиран достъп от външни и вътрешни заплахи, и ограничава подозрителна активност, така че да не се налага да анализирате ръчно хиляди потоци с информация.

Изпрати на приятел